کتابخانه مرکزی مشهد

  • کتابخانه مرکزی مشهد

  • کارفرما:شهرداری مشهد
  • رنگ:سفید - دودی - مسی
  • متراژ پروژه:8600
  • تحویل پروژه: سال 1397