آیا میدانید . . . .

 آیا میدانید . . . .

آیا می دانید ورق های آلومینیوم کامپوزیت ساختمانی  ALCOSTONE (FR) با طبقه بندی A2 تا چند درجه حرارت دچار حریق نخواهد شد؟

1000 درجه؟
800 درجه؟
600 درجه؟
400 درجه؟


مطابق نتایج آزمایشگاه مرجع، ورق آلومینیوم کامپوزیت ساختمانی  ALCOSTONE (FR)با طبقه بندی A2 تا دمای 800 درجه سانتیگراد دچار حریق نخواهد شد.

 

تاریخ درج: 1396/04/10