قوانین و مقررات

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما بعنوان کاربر و سایت صنایع سنگشیر پارس می‌باشد.

مالکیت معنوی

کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت صنایع سنگشیر پارس می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور (صنایع سنگشیر پارس) اجازه کپی کردن، توزیع، نشرمجدد، واگذاری (Download)، نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.

شرایط استفاده

شرایط استفاده از خدمات سایت به محض پذیرش عضویت شما در سایت صنایع سنگشیر پارس عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.