نتیجه آزمایش ورق کامپوزیت ضدحریق ALCOSTONE (FR)

 نتیجه آزمایش ورق کامپوزیت ضدحریق ALCOSTONE (FR)

در تصاویر پایین نتایج آزمایش ورق آلومینیوم کامپوزیت ساختمانی ALCOSTONE (FR)-A2 را ملاحظه می کنید، دقت کنید:
در تصویر شماره (1) و در دمای ششصد درجه سانتیگراد و پس از 2ساعت، تنها اتفاق پیش آمده، کمی تغییر رنگ بوده است.

در تصویر شماره (2) و حتی در دمای 800 درجه سانتیگراد و پس از 2 ساعت درحالیکه ورق آلومینیومی ذوب شده اما لایه میانی فقط ترد و شکننده شده است.

در تصویر شماره (3) دمای 1100 درجه سانتیگراد و پس از گذشت 2 ساعت، لایه میانی تردتر و شکننده تر شده ولی همچنان شرایط، حفظ و پایدار مانده است.

و حالا تصور کنید که آیا واقعاً هیچ سازه و یا ساختمانی می تواند در دمای 1100 درجه سانتیگراد و پس از 2 ساعت طاقت آورده و پابرجا بماند؟!!

« ورق آلومینیوم کامپوزیت ساختمانی ALCOSTONE (FR)-A2 نتایج آزمایشگاه مرجع را جهت امنیت خاطر شما مشتریان و مجریان پروژه ها منتشر کرده است. » 

تاریخ درج: 1396/04/12